Zorg & begeleiding

De mentor of tutor is de eerste persoon met wie een leerling in gesprek gaat als het gaat om zorg. De zorg kan gaan om problemen van emotionele aard, huiselijke problemen of zorgen om school-/leerwerk. Na overleg met een leerlingencoördinator kan besloten worden dat extra ondersteuning nodig is.

Snel naar

  Coördinator passend onderwijs

  Hilda de Wijn is de coördinator passend onderwijs van Gymnasium Novum. Zij is de schakel tussen school en externe partijen als jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en het samenwerkingsverband Den Haag Zuid-West. Via de coördinator passend onderwijs wordt besloten welke vorm van ondersteuning passend is. Vervolgens wordt in samenspraak met leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werk en leerlingencoördinatoren bepaald welke vorm van extra zorg een leerling kan gebruiken. Aanmelding van een leerling gebeurt door de leerlingencoördinator of de mentoren.


  Coördinator begaafdheid

  Saskia Muller is de coördinator begaafdheid van Gymnasium Novum. Zij is het aanspreekpunt binnen school voor begaafdheid. Zij is verantwoordelijk voor de werving, selectie en coördinatie van de plusprogramma’s op en buiten school en coördineert maatwerk voor begaafde leerlingen. Via de coördinator begaafdheid wordt besloten welke vorm van ondersteuning of uitdaging passend is. Zij werkt nauw samen met de coördinator passend onderwijs en heeft een team van talentbegeleiders en de werkgroep begaafdheid om haar te ondersteunen. Daarnaast is zij de schakel tussen PO-VO en VO-WO. Zij voert gesprekken met ouders van HB-leerlingen die willen kijken of Gymnasium Novum passend is voor hun kind.  Aanmelding van een leerling gebeurt door de leerlingencoördinator of de mentoren.


  Leerlingbegeleider

  Het kan voorkomen dat een leerling problemen van sociaal-emotionele aard ondervindt die een mentor of tutor te boven gaan. Met deze problemen kunnen leerlingen een beroep doen op een van de leerlingbegeleiders. De leerlingbegeleider beoordeelt of de problematiek op schoolniveau kan worden aangepakt of dat een leerling beter kan worden doorverwezen naar een externe hulpverleningsinstantie. De mentor of tutor meldt een leerling aan.


  Orthopedagoog

  Janneke de Vreeze is orthopedagoog op Gymnasium Novum. Zij begeleidt leerlingen (individueel) bij gedrags- of leerproblemen, heeft regelmatig overleg met het zorgteam en ondersteunt de school bij schoolbrede leerlingzorg en bij pedagogische vragen op individueel of groepsniveau. Daarnaast vindt er overleg plaats met mentoren en tutoren over leerlingen, waarbij wordt geadviseerd over de meest passende begeleiding van leerlingen en/of groepen.

  De orthopedagoog begeleidt de structuurbegeleiders o.a. door middel van intervisie.

  Vertrouwenspersoon

  Als je te maken hebt met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten of ander geweld (en het gevoel dat dat zo is, is al genoeg!) en daarmee niet naar je mentor, tutor of leidinggevende wil of kan, kan je als leerling, ouder of medewerker terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt strikt vertrouwelijk (geeft dus echt helemaal niets door tenzij jij dat wil) en kan luisteren en adviseren. De vertrouwenspersoon kan je, als dat wenselijk is, ook begeleiden in de gekozen aanpak. Je kunt de vertrouwenspersoon, Menno van Calcar, mailen op vertrouwenspersoon@gymnasiumnovum.nl.

  Een mogelijke vervolgstap is de klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Spinoza is hierbij aangesloten. Het adres van de landelijke klachtencommissie is te verkrijgen bij de vertrouwenspersoon of bij de administratie.


  Schoolmaatschappelijk Werk

  Een leerling met problemen van sociaal-emotionele aard of problemen in de thuissituatie kan terecht bij het SMW. Het doel van SMW is problemen bij kinderen snel herkennen en aanpakken. Als het nodig is, verwijst de schoolmaatschappelijk werker door naar andere vormen van preventieve hulp. Een schoolmaatschappelijk werker is niet verbonden aan school. Voor een leerling kan dat een voordeel zijn. Gesprekken hebben wel op school plaats.


  Faalangst

  Leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan te maken krijgen met faalangst krijgen op Novum faalangstreductietraining aangeboden. Dit gebeurt afhankelijk van het aantal aanmeldingen in groepsverband of individueel.


  Dyslexie

  In de brugklas wordt door alle leerlingen een testdictee gemaakt. Daarmee kan dyslexie worden opgespoord. Indien nodig vragen we de ouders om de leerling een vervolgtest af te laten nemen door een deskundige. De uitkomst van de test wordt gebruikt ter beoordeling van de afgifte van een dyslexieverklaring. Deze is nodig om bij officiële examens verlenging van de tijdsduur te verkrijgen. Ook bij proefwerken en schoolonderzoeken krijgen dyslectische leerlingen extra tijd. Opgaven voor de toetsen worden gemaakt in een passende layout/letter. Let op: de vervolgtest komt voor rekening van de ouders.


  Dyscalculie

  Leerlingen met een dyscalculieverklaring, afgegeven door een GZ-psycholoog, krijgen een pasje van school dat recht geeft op verlenging van toetstijd in de onderbouw. De leerling mag bij toetsen gebruik maken van de rekenkaart van het College voor Examens.


  KIVPA

  Vanuit de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) wordt bij alle leerlingen van klas 2 de KIVPA-vragenlijst afgenomen. De KIVPA staat voor Korte Indicatieve Vragenlijst voor het opsporen van Psychosociale problematiek bij Adolescenten. Aan de hand van de antwoorden wordt een inschatting gemaakt van mogelijk aanwezige problematiek. Samen met de ouders wordt besloten of verdere gesprekken of verwijzing naar een hulpverlener noodzakelijk zijn. Naast de afname van de vragenlijst bestaat het onderzoek onder leerlingen uit de 2e klas uit een gesprek met een JGZ-medewerker.


  De Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

  De Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) is er voor ouders, kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en de ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot het einde van de puberteit. Ze geven advies over de gezondheid, leefstijl en opvoeding.

  Meer informatie over JGZ vindt u op: https://www.jgzzhw.nl/

  Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? U kunt altijd bij het JGZ terecht:

  Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

  Anke Erkelens-van Hest – jeugdverpleegkundige
  Telefoon: 06-46956283
  E-mail: a.erkelens@jgzzhw.nl
  Locatie: Leidschendam – Voorburg
  Werkdagen: maandag, dinsdag (tot 13.30 uur) en donderdag (m.u.v. schoolvakanties)
  Schoolarts: mw. Maren Heeris


  Centrum voor Jeugd en Gezin

  Opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Soms is informatie, advies of ondersteuning welkom of zelfs nodig. In Leidschendam-Voorburg is één centraal punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien: het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG zit veel kennis en ervaring over opvoeden en opgroeien samen onder één dak. Dat heeft twee grote voordelen: snel antwoord op vragen en meteen hulp als dat nodig is.

  Speciaal voor jongeren van 12 – 23 jaar (en dus ook leerlingen van Gymnasium Novum)  is er op woensdagavond van 19:00 – 21:00 uur in het CJG een open inloop. Zit een leerling ergens mee en wil hij hierover praten met een onafhankelijk persoon, dan kan hij terecht bij de jongerenwerker van HAI (Hulp Advies en Informatie).

  Het adres van het dichtstbijzijnde Centrum voor Jeugd en Gezin is Prinsenhof 4G, 2263 EV Leidschendam. Hier vindt ook de wekelijkse inloopavond plaats. Voor informatie en advies is het CJG op werkdagen van 09:00 – 16:00 uur te bereiken op telefoonnummer 070 – 3172730.


  Ouder- en jeugdsteunpunt

  Heb je als ouder vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen. Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de middelbare school (of op het mbo). En voor jongeren die zelf vragen hebben.

  Voor passend onderwijs op de middelbare school kijk je op: Ouder- en Jeugd steunpunt – SWV Zuid Holland West. Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356 of per e-mail info@ojsp.nl

  Op bovenstaande website vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn. Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken – zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school.