Leermiddelen, financiën & verzekeringen

Leermiddelen, financiën & verzekeringen

Snel naar

  Schoolboeken

  De school heeft een contract met firma Iddink voor de levering van complete boekenpakketten. Ouders bestellen rechtstreeks bij hen het gewenste pakket schoolboeken en ontvangen de bestelling tegen het eind van de zomervakantie op hun huisadres. De schoolboeken worden door de school gratis ter beschikking gesteld. Ouders moeten voor een vrijwillige borgstelling rekenen op een bedrag van €75,-. Dit bedrag wordt eenmalig geïnd door Iddink. Eventuele schade aan boeken wordt door Iddink vastgesteld en verrekend met deze borg. Daarnaast is een aantal zaken voor rekening van de ouders, zoals rekenmachines, een atlas en woordenboeken.


  Ondersteuning vanuit school

  Indien ouders de borg om persoonlijke redenen niet kunnen opbrengen, kunnen zij in overleg met de rector voor een individuele betalingsregeling of een (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking komen. Daarnaast bestaat er een aantal andere vormen van financiële ondersteuning waarvan gebruik gemaakt kan worden.


  Gemeentelijke ondersteuning

  In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan de gemeente van inwoning een financiële bijdrage leveren aan de schoolkosten van kinderen op het Voortgezet Onderwijs. Deze regeling is bestemd voor ouders met een minimuminkomen of een bijstandsuitkering.

  Informatie over deze financiële ondersteuning is te vinden onder het menu ‘zorgloket/WMO’ op de website van de gemeente.

  Vergelijkbare regelingen zijn ook beschikbaar in de andere gemeenten waaruit onze leerlingen komen.


  De Stichting Leergeld

  Stichting Leergeld biedt financiële ondersteuning aan leerlingen tussen de 5 en 18 jaar in het basis- en voortgezet onderwijs in Leidschendam-Voorburg. De stichting richt zich met haar ondersteuning primair op kinderen die door slechte financiële omstandigheden van de ouders in een sociaal isolement zijn geraakt of die hun schoolopleiding niet naar behoren kunnen volgen. Het uitgangspunt van de stichting is dat kinderen niet het slachtoffer mogen worden van een financiële situatie waarin ouders terecht zijn gekomen. Meer informatie over Stichting Leergeld en hoe u hierop aanspraak kunt maken leest u hier.

  Een ouder of een gezinsbegeleider kan bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging of voor een schoolreisje/excursie. Leergeld betaalt dan een deel of het gehele bedrag voor het kind nadat de rekening of kwitantie is ingediend. Stichting Leergeld kan ook een noodzakelijke aanschaf van bijvoorbeeld een tweedehands fiets of een gereviseerde computer voor het kind financieren. In dat geval blijft de fiets of de computer eigendom van Stichting Leergeld en is er sprake van bruikleen. Leergeld betaalt nooit rechtstreeks aan ouders.

  Informatie over Leergeld en hoe u hierop aanspraak kunt maken is te vinden op de website: www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg. Voor contact per e-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl.


  Schoolongevallenverzekering

  Het bestuur van de Scholengroep Spinoza heeft voor al haar leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze is gedurende de schooltijden, schoolactiviteiten en schoolreizen in binnen- en buitenland van toepassing.

  De dekking van deze ongevallenverzekering treedt in werking als andere, voor de leerling afgesloten verzekeringen, geen dekking bieden. Voor meer informatie over deze verzekering kunt u terecht bij het bestuursbureau van de Scholengroep Spinoza. Zij zijn bereikbaar via het nummer 070 4199400.

  Let op: deze ongevallenverzekering is geen reisverzekering. Verlies en diefstal van eigendommen wordt door deze verzekering niet gedekt.


  Wettelijke aansprakelijkheid en schoolverzekering

  Alle schade aan eigendommen en personen toegebracht voor, tijdens of na de lessen is niet verzekerd. De school is hiervoor slechts aansprakelijk bij aantoonbare grove nalatigheid. Voor een aantal gevallen, waarin de eigen verzekering niet voorziet, kan de collectieve schoolverzekering worden aangesproken. Over het toekennen van een schadeclaim beslist de verzekeringsmaatschappij.

  Gevallen van schade, vermissing of diefstal op school vallen buiten de schoolverzekering. De school is daarvoor niet aansprakelijk. Wel kunnen ouders zelf een aanvullende Eigendommen-verzekering afsluiten.

  Het uitgangspunt is dat ouders zelf voor hun kind op passende wijze zijn verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Ouders wordt dan ook aangeraden een W.A. verzekering af te sluiten voor de leerling.