Stichting Novumfonds

De Stichting Novumfonds is in 2023 opgericht met als doel het vergroten van kansengelijkheid op Gymnasium Novum. Wij willen het voor alle leerlingen mogelijk maken om aan alle activiteiten op het Novum deel te nemen, ook als hun ouders of verzorgers de kosten voor die activiteiten niet of niet helemaal kunnen voldoen. Bovendien willen we projecten of andere activiteiten die de kansengelijkheid vergroten financieel ondersteunen.

Als Stichting Novumfonds willen we ons doel onder meer bereiken door het werven en besteden van fondsen, waarmee we leerlingen van het Novum waar nodig en wenselijk financieel kunnen ondersteunen. Hiervoor werken we samen met bestuur, schoolleiding, docenten, onderwijsondersteunend personeel, medezeggenschapsraad, ouders en leerlingen van Gymnasium Novum. We gaan ook graag de verbinding aan met personen en instellingen die met de doelen van de stichting sympathiseren.

Om ons doel te bereiken is het van groot belang dat we de uitdagingen op het gebied van kansengelijkheid bespreekbaar maken. Het aanvragen van een bijdrage voor financiële ondersteuning van een leerling vanuit het Novumfonds moet dan ook laagdrempelig zijn, en verloopt op basis van vertrouwelijke gesprekken met de mentor/tutor, leerlingencoördinator, coördinator Passend Onderwijs of een andere medewerker van het Novum bij wie de leerling (en ouders/verzorgers) zich vertrouwd voelt.

We staan ook open voor aanvragen voor ondersteuning vanuit het fonds voor projecten of activiteiten die de kansengelijkheid vergroten. Aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden bij de secretaris van Stichting Novumfonds.

Het bieden van ondersteuning is voor het fonds alleen mogelijk door financiële bijdragen van welwillende mensen; als u een bijdrage wilt leveren aan de Stichting Novumfonds, kan dat op rekeningnummer NL15 RABO 0365 9167 65. We zijn het fonds nog aan het opbouwen, dus iedere bijdrage is meer dan welkom!

Het bestuur van de Stichting Novumfonds bestaat uit 7 leden:
Geert-Jan Putmans (conrector): voorzitter
Jorg Janssen (ouder): secretaris
Richard Hermsen (docent): penningmeester
Sybren Heres Hoogerkamp (docent)
Michiel Gorsse (ouder)
Anne Pletneva (oud-leerling)
Baasnne Saeed (oud-leerling)

Het bestuur van de Stichting Novumfonds heeft Susannah Herman (rector) gemandateerd om binnen vastgestelde kaders aanvragen voor financiële ondersteuning bij het Novumfonds te beoordelen en goed te keuren. Het belangrijkste criterium daarbij is ‘Loopt een leerling een kans mis zonder een bijdrage van het Novumfonds?’ Alleen schoolgerelateerde aanvragen worden in behandeling genomen.
U kunt een aanvraag bij het Novumfonds indienen door Susannah Herman te mailen op hrm@gymnasiumnovum.nl. Indien u het niet eens bent met een beslissing kunt u bezwaar maken bij het bestuur. Een beargumenteerd bezwaar kan gemaild worden naar de secretaris van het bestuur via dit mailadres.

Aan het einde van het schooljaar 2024 wordt ook gestart met het inzamelen van dure en herbruikbare schoolspullen, zoals woordenboeken, atlassen, grafische rekenmachines en laptops. Ook hiervoor kunnen aanvragen worden ingediend bij Susannah Herman. Er kan nog geen overzicht gegeven worden van wat precies beschikbaar is: het Novumfonds is afhankelijk van wat er gedoneerd wordt, en het is het eerste jaar.

Het RSIN van de Stichting Novumfonds is 865299602. De Stichting Novumfonds heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend gekregen door de belastingdienst. Schenkingen aan een ANBI kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Wilt u een bijdrage doen en meer weten over de fiscale voordelen? Meer informatie is te vinden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken of neem contact met ons op.
Meer informatie over de Stichting Novumfonds kunt u vinden in ons beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Novumfonds