Ziekte & afwezigheid

Is uw kind ziek, afwezig in verband met een tandarts, huisarts, etc. afspraak of wilt u bijzonder verlof aanvragen? Lees op deze pagina hoe u contact met de school opneemt.

Snel naar

  Absent melden

  U wordt verzocht uw kind vóór aanvang van de eerste les om 8.30 uur absent te melden als hij of zij niet in staat is de les(sen) te volgen. Dit kan telefonisch bij de administratie via het nummer 070-3004110 of per e-mail naar administratie@gymnasiumnovum.nl. U kunt uw kind ook via Magister ziekmelden. Let wel: U kunt alleen een ziekmelding doorgeven, het is niet mogelijk om medische afspraken hierin te melden. Medische afspraken of andere absenties dan ziekte dienen altijd per e-mail ofwel telefonisch doorgegeven te worden.

  In het geval van ziekte verzoeken wij u alle ziektedagen per e-mail door te geven als uw zoon of dochter nog ziek is. Als uw zoon of dochter weer beter is kunt u een betermelding doen per e-mail of briefje.

  Als uw zoon of dochter ziek naar huis gaat dan krijgt hij of zij een ingevulde kaart mee naar huis met daarop het verzoek om de ouder te laten bellen of hij of zij goed is thuisgekomen.

  Let op: ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder geldt, tenzij anders overeengekomen, dat diens ouders de absent- en betermelding doen.


  Beter melden

  Is uw kind weer beter? Meld hem/haar dan direct beter. Dit is noodzakelijk voor een goede administratieve afhandeling. Beter melden doet u door een briefje mee te geven met de mededeling ‘betermelding’. Uw kind kan deze inleveren bij de administratie. De melding kunt u ook per e-mail sturen aan administratie@gymnasiumnovum.nl.

  De verzuimcoördinator bespreekt met leerlingen waarvan (nog) geen reden voor verzuim bekend is de reden van het verzuim.

  Wanneer hiervoor geen geldige reden is, dan zal de verzuimcoördinator een passende sanctie opleggen. Van bovenbouwleerlingen verwachten wij dat ze zich in geval van verzuim uit zichzelf melden en verantwoorden bij de verzuimcoördinator.


  Verlof

  Het is niet toegestaan dat leerplichtige kinderen buiten de schoolvakanties verzuimen voor een vakantiereis en dergelijke. Voor heel bijzondere gebeurtenissen kan de school verlof verlenen. Dit kan echter niet aansluitend op de vastgestelde vakanties. U kunt het verlofaanvraagformulier downloaden, invullen en inleveren bij de leerlingcoördinator van uw kind. De verlofaanvragen moeten twee weken van tevoren ingeleverd zijn.

  Verlofaanvraagformulier

   

  Begrafenisverlof

  In geval het verlof het bijwonen van een begrafenisplechtigheid betreft, is het voldoende om een briefje van de ouders in te laten leveren bij de administratie.


  Lessen lichamelijke opvoeding

  Leerlingen die niet deel kunnen nemen aan de lessen lichamelijke opvoeding, moeten de les wel bijwonen. De ouder dient de leerling een briefje mee te geven met de reden waarom zijn of haar dochter niet mee kan doen. De docent lichamelijke opvoeding zal inschatten of de leerling aan bepaalde onderdelen van de les kan meedoen, of dat de leerling een andere rol vervult tijdens de les.

  Als u van mening bent dat uw zoon of dochter de gymlocatie niet kan bereiken door een fysieke handicap, dan dient u dit van tevoren te bespreken met de leerlingcoördinator. Alleen deze kan besluiten dat de leerling niet naar de sporthal of het veld hoeft af te reizen. Enkel melding door de ouders is dus niet voldoende om de leerling te ontzeggen van de reis naar de locatie. Indien overleg over de handicap (nog) niet heeft plaatsgevonden, wordt de leerling door de docent lichamelijke opvoeding absent gemeld. Hieraan zijn consequenties verbonden. Graag uw aandacht hiervoor.