Toetsen & rapporten

Op deze pagina vindt u alle informatie over toetsen en rapporten op het Gymnasium Novum.

Snel naar

  Toetsen

  Leerlingen op Gymnasium Novum krijgen cijfers voor verschillende vormen van toetsen:

  • proefwerken
  • schriftelijke overhoringen
  • verslagen
  • werkstukken
  • groepsopdrachten
  • presentaties
  • schoolexamentoetsen (alleen in de bovenbouw)

  Voor de onderbouw geldt dat voor het 2e en 3e schriftelijke rapport minimaal 3 aparte cijfers per vak behaald moeten zijn. Een uitzondering hierop geldt wanneer het vak alleen in een vakoverstijgend blok werd aangeboden. In die situatie is 1 cijfer voor een vak in een periode halen voldoende. Ook voor één uursvakken geldt een uitzondering.

  De leerlingen van de onderbouw maken tijdens ingeroosterde vaklessen proefwerken en kleinere SO’s (schriftelijke overhoringen). Bovenbouwleerlingen maken één ochtend per week de eerste twee uren toetsen.

  Naast deze toetsmomenten maken alle leerlingen toetsen in de toetsweken in oktober/november, januari en juni. In april is er een extra toetsweek voor de bovenbouw.

  Voor leerjaren 4, 5 en 6 zijn alle regels met betrekking tot de toetsing vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement. Deze documenten zijn onder “downloads” te vinden.


  Rapporten

  Het schooljaar is ingedeeld in vier perioden. Gymnasium Novum kent geen periodecijfers, maar werkt met een doorlopend gemiddelde. Zowel op het rapport als in Magister staan de behaalde cijfers en de gemiddelde cijfers per vak.

  In de bovenbouw krijgen leerlingen zowel cijfers die meetellen voor de overgang naar een hoger leerjaar als voor het zogenaamde examendossier.
  De data waarop de rapporten worden uitgereikt staan vermeld in de jaaragenda. De cijfers zijn het hele jaar door te volgen in Magister. Zo kunnen ouders de voortgang van hun kind monitoren en zo nodig tijdig actie ondernemen.


  Brandbrief onderbouw

  Ouders van leerlingen die dreigen te blijven zitten ontvangen een ‘brandbrief’. Hiermee worden ouders en leerlingen gewaarschuwd voor de dreiging van zitten blijven. Na ontvangst van deze brandbrief kunnen ouders een gesprek aanvragen met de mentor of tutor op de derde tafeltjesavond.


  Vonkbrief bovenbouw

  In de bovenbouw wordt eerder, namelijk op 15 februari, een soortgelijke, waarschuwende brief verstuurd: de “vonkbrief”. De leerlingen in de bovenbouw hebben minder toetsmomenten en daarom achten wij een vroegtijdige waarschuwing zinvol.


  Reflectie

  Wij leren de leerlingen op onze school reflecteren op hun vaardigheden en handelen. Daarom bespreekt de mentor of tutor het rapport met de leerling. In het gesprek komen naast de cijfers ook onderwerpen als gedrag, plannen en vaardigheden aan de orde.


  Portfolio onderbouw

  Tweemaal per jaar werkt de onderbouwleerling aan zijn portfolio. Dit document wordt uitgewerkt tot een verzamelmap van ontwikkelprocessen ten aanzien van vaardigheden. De leerling reflecteert in het portfolio op zijn vaardigheden en maakt plannen voor de volgende periode ten aanzien van studievaardigheden.


  De regels van bevordering

  De regels van bevordering zijn te vinden onder Reglementen. Het volledige examenreglement met daarin ook de overgangsregels voor leerjaar 4 en 5 is te vinden onder PTA en examenreglement.